Жйчалчз ъпочлуфч ЪЕКЕБЕИ    Лмамъпу

 
Чйеиъчлдо Йяоще  
Лч мюймкичс аейуимх Укнеоуу  
бчъпщ 2b (номдмйтелуе).

Бчъпщ 1.     Лемюсмдукчз, лм цчпзляаэчзъз ноечкюяйч, уйу нзпщ лекфеа
Бчъпщ 2a.   Ючъпумль номъзп мжлз
Бчъпщ 2b.   Ючъпумль номъзп мжлз (номдмйтелуе)
Бчъпщ 3.     Ыпм еъпщ ус нмъйедлух...
Рчхй а рмокчпе WinWord 8.0,  zip-чосуа , 68 kb.


дчйщэе

2. ючъпумль номъзп мжлз (номдмйтелуе)
 
 

Аммюше, цчкебя, бпм ънмоупщ ъ ленмацомъйеаэуку сяйужчлчку иочхле ъймтлм √ амп мл нйвлеп, эаьолеп мбеоедлмх имкми, жозцу, номяйвйвичеп ичияв-луюядщ оелуиъя √ ч пь ъуду, члчйуцуоях, ньпчхъз нмлзпщ, ч ле ньпчйъз йу номуцлеъпщ ъех мпоми лебпм мъкьъйеллме уйу пм юьй ъйябчх жймъъмйчйуу?! Амп, ъичтек Имлъпчлпул Иоьйма цчийвбчеп ъпчпщв ⌠Укнеоуз √ номъпочлъпам ичи ноензпъпауе■ ъйедявшук нчъъчтек (ъпо. 40):

... ⌠жемнмйупубеъиу■ Цчнчд амъноулукчеп Омъъув ичи юмйщэяв нмкеся. Нмкеся бекя? √ ыпмп амномъ дчте ле аъеждч мъмцлчепъз: ъчкм мшяшелуе, бпм лч Амъпмие лчсмдупъз юмйщэчз леядмюлчз эпяич, импмочз ⌠аъек кеэчеп■, аьцьачйм и туцлу очцлммюочцлье очфумлчйуцчфуу. А имлфе имлфма, аъе мюьблм ъсмдуйуъщ лч пмк, бпм Омъъуз ⌠кеэчеп лчэук нйчлчк■ - ноубек, бпм аеъщкч счочипеолм, и пчимкя аьамдя а имлеблм упмже ноусмдуйу аъе еаомнехъиуе ⌠нмйупубеъиуе ъяюгеипь■. А пмк буъйе у пе, бщу нйчль нозкм номпуамоебуйу дояж дояжя. Очъъятделуз мп поепщежм йуфч √ ноуек, юец аъзимжм ъмклелуз, йежупукльх. Лм ноу ъмюйвделуу даяс ийвбеаьс яъймаух:
 • ыпм дехъпаупейщлм мюмълмачллье очъъятделуз, ч ле дмъятуе улъулячфуу ⌠нуиехлмжм туйепч■
 • поепщекя йуфя ле ноунуъьачвпъз, ичи юь аьочцуйъз ж-л Туоулмаъиух, ⌠ъмиу ъмюъпаеллмжм кмцжч■. Нмпмкя смпз юь, бпм нмдмюлчз нмдкелч ам клмжм очц сяте ноуаьблмжм нйчжучпч.
 • Ж-л Иоьйма аедеп юмх ъ ъмюъпаеллмх пелщв √ нмкелзхпе ⌠Цчнчд■ кеъпчку ъ ⌠Омъъуех■ у аь юец поядч мноедейупе ежм аляпоеллвв ъуъпекя очъъятделух ъ счочипеолмх няюеопчплм-сяйужчлъимх лекмпуауомачллмъпщв. Нмъйедлзз я келее лчбупчлльс улдуаудяякма номзайзепъз, лчноукео, а номичйьачлуу лчдяальс эчоуима я кчйелщиус депех а влмк амцочъпе, юупще аупоул а кмймдмк у уцюуелуек номсмтус а ъоедлек √ у аъе нмд деауцмк а дясе: ⌠Ч б╦ млу ыпч?!■ Имомбе жмамоз, мюьблчз ъкеъщ нчочлмху у чжоеъъуу: йябэе мюудепщ неоаьк, ноетде бек мюудзп пеюз ъчкмжм √ уюм аъе ънзп у аудзп, ичи юь мюудепщ пеюз.

  Ч дчйщэе √ номъпм неълз. И ъмтчйелув, ъм ъймачку. У ъймач ыпу з яте жде-пм у имждч-пм ъйьэчй. Ночадч √ мп ъмаъек дояжус йвдех. Ч еше млу иочъмачйуъщ лч эйвце: ⌠Пебеп амдч Ияючлщ-оеиу, иядч аейзп юмйщэеауиу!■ Кмтеп, еше дм ъус нмо иочъявпъз. Пенеощ ыпя те ъпчояв неълв лч кчймъпщ мюлмайелльх йчд уънмйлзеп Дчйуз Пояъиулмаъичз а ъпчпще ⌠Номъпочлъпам нчъъумлчолмъпу■. Лчбулчепъз аъе ъ яте ъпчаэех цлчимамх дйз ъюмолуич ⌠йежимъпу а кьъйзс лемюьилмаеллмх■ (ъпо. 60-61):

  Нчъъумлчольх пмйбми мпиоьачеп уъпмоув туцлу лмамх фуауйуцчфуу уйу, ичи жмамоуй Й.Л.Жякуйеа, ъянеоыплмъч. Цлчбуп, еъйу цчомдуйуъщ нчъъумлчоуу ≈ млч яте ноуъяпъпаяеп а имйьюейу у дчте ньпчепъз деотчпщ жмймаия. Ж-те Пояъиулмаъимх ядчймъщ ъдейчпщ мпиоьпуе нмиоябе ъчкмжм Жякуйеач √ млч цчруиъуомачйч, ичи ех ичтепъз, кмкелп нчъъумлчолмжм пмйбич. Ыпм ъаудепейщъпаяеп уйу м лемюьбчхлмх мдчоеллмъпу уъъйедмачпейщлуфь, уюм пчиуе пмйбиу дмъпмаеолм руиъуоявпъз пмйщим клмжм нмимйелух ъняъпз, уйу, бпм юмйее аеомзплм, м нмйлмк лецлчимкъпае ъ пеку поядчку, лч импмоье млч пчи ъкейм ъъьйчепъз. Дчйее ъйедяеп уцйвюйелльх а леимпмоьс иояжчс оеаеочлъ а ъпмомля юумймжуу, нмд импмомх а пес те иояжчс нмлукчвп ъмфучй-дчоаулуцк: Амп якмцоупейщльх ноукео уц юумймжуу. Ноуомдч яклее лчъ, у оежяйзолм а ичтдмх нмняйзфуу амцлуичеп мноедейеллме буъйм ⌠Ле пчиус■ мъмюех. Ыпм ≈ эчлъ нмняйзфуу аьтупщ а келзвшусъз яъймаузс. Еъйу жоздеп аейуиух нмпмн, пм эчлъ аьтупщ укевп ⌠Ле пчиуе■ цаеоу ъ очцаупьк ъймек нмдимтлмжм туоч ≈ юмйее пмйъпьк, бек я ⌠пчиус■. Млу номъпм нмнйьаяп, ле цчкеоцчз, у мпочъпзп йчъпь... Амцкмтлм, пм те ъчкме нмйябчепъз, имждч яте лчбчймъщ неоеомтделуе яъпчаэежм мп ъмюъпаеллмх ъядщюь у рчипубеъиу очцачйуаэежмъз ыплмъч а лебпм улме. Нчъъумлчольх пмйбми ъняъичеп ияоми лмамх ъядщюь. ⌠Ле пчиуе■ депу омтдчвпъз аъеждч. Ънчопчлфь ъюочъьачйу ус ъм ъичйь. Жмънмдч, яюедупейщлм номэя - ябупе уъпмоув, кчпщ ачэя! Млч ле пмйщим ъдейчеп ачъ жочтдчлчку, лм у номъпм дчъп леимпмоьх лчюмо рчипма, лемюсмдукьс дйз дчйщлехэежм уънмйщцмачлуз. Ънчопчлфь юомъчйу ъ Пчонехъимх ъичйь ле ⌠ле пчиус■ депех, ч пес, импмоьс ъежмдлз ъпьдйуам укелявп улачйудчку депъпач ъ зоим аьочтелльку лчояэелузку очцаупуз. Ъчкм нм ъеюе, ыпм, имлеблм, ус ле мночадьачеп, лм аъе янмкулчвшуе ънчопчлъияв теъпмимъпщ цчюьачвп дмючаупщ, бпм цч аъе аеич ъяшеъпамачлуз ънчопчлъимжм жмъядчоъпач пчиус ъйябчеа юьйм ле юмйее леъимйщиус деъзпима(!), ч а мъпчйщльс нмйуъчс пчиус яомдфеа (еъпеъпаеллме ъйедъпауе аляпоумюшуллмжм укюоудулжч), ъм ъичйь ле эаьозз, жякчллм мъпчайзйу лч йеъльс помнуличс √ пм йу дйз дмюомжм номсмтежм, пм йу цаеояэичк лч нмдимокия. Аномбек, ыпм аедщ аъе ⌠якмцоупейщлм■... Ч нмпмк лчбулчепъз улпеоеълме √ йежим у уцзшлм аьзълзепъз, мпиядч аъе те юеояпъз жеому: Лм еъпщ члмкчйуу, импмоье ъпчлмазпъз цчкепль, имждч дупз дмъпужчеп мноедейеллмжм амцочъпч. Ыпм ≈ лчйубуе уъиоь нчъъумлчолмъпу. Пчиме влме ъяшеъпам аьдейзепъз алеэле ъамех чипуалмъпщв, ч нм кмймдмъпу йеп ≈ у чжоеъъуалмъпщв. Имждч номпуамъпмзлуе ъ ноукупуальк ъмфуякмк мюмъпозепъз, номюйекч оеэчепъз буъпм жемжочрубеъиу ≈ дупз ясмдуп. А ноужочлубще, а ъпену, а кеъпч, нмбпу ле мюоекелеллье бщех-пм воуъдуифуех, пядч, жде аудуп ъамх эчлъ. Пядч, жде лятль укеллм ⌠Ле пчиуе■. Уйу юеоепъз неоеъпочуачпщ ъмфуяк а лебпм ъмаеоэеллм лмаме. Аедеп цч ъмюмх дояжус, теопаяеп ъмюмх у уку, еъйу ыпм нмпоеюяепъз дйз пмотеъпач лмамх удеу, дйз нмзайелуз лмамжм ъмфуякч. Помжчпейщлм √ номъпм дм ъйец. Лм дчачхпе лчцьачпщ аешу ъамуку укелчку √ смпз юь дйз нмоздич. Кмймдмх ючлдуп, ичи мичцьачепъз, ыпм √ ⌠дупз■, имлрйуипявшее ⌠ъ ноукупуальк ъмфуякмк■, импмоьх, а ъуйя ъамех мжочлубеллмъпу, ⌠мюоекелел■ ичимх-пм жйянмх воуъдуифуех. Ле анмйле яюетдел, бпм воуъдуифуех кмтлм мюоекелзпщ, лм, ичи ояъъимзцьбльх ояъъимзцьблмх, цчкебя: мнуъчллье ачку ⌠ле пчиуе■ пчк, лч мпэуюе ъюуачвпъз а пм, бпм а ⌠ноукупуалмк ъмфуяке■ ноулзпм лчцьачпщ ючлдрмокуомачлуек, у неоеъпочуачвп ыпу помжчпейщлье ⌠влье ъяшеъпач■ мцлчбелльх ъмфуяк а мпчоя, ядмюляв пек, бпм аъеждч ноедмъпчайзеп ъамук айчдейщфчк аъе, лемюсмдукме дйз туцлу. Лм куймх дчке смбепъз жеомуиу, ее нозкм-пчиу леядеотукм пзлеп лч амйв, а нчкнчъь: Бпм номуъсмдуп а лчэек дм лейенмъпу яъпмзаэекъз мюшеъпае? Бпм номуъсмдуп а мюшеъпае, рчипубеъиу ле укевшек номъпочлъпач дйз лмокчйщлмжм мюупчлуз у рялифумлуомачлуз оежяйзолм нмзайзвшусъз нчъъумлчоуеа? Ля ыпм Аь цоз! А ъмаоекеллмк йу омъъухъимк мюшеъпае у леп ⌠номъпочлъпач дйз лмокчйщлмжм мюупчлуз у рялифумлуомачлуз■ ючлдвима? Ыпм Аь, нозкм ъичтек, мюкуэяйуйуъщ, смпз, беъплм жмамоз, яъймауз, амцкмтлм, у ле ъчкье удечйщлье. Ъичтепе, кь жмамоук м очцльс аешчс? Нмкуйяхпе, амп у нмдпаеотделуе кмекя пецуъя: ⌠Ле пчимх■ оеюелми, нмиуляа ⌠ле ъамв■ ъуъпекя ≈ ъуъпекя янмоздмбеллмжм ъмфуякч, чапмкчпубеъиу нмнчдчеп а дояжяв ≈ ъуъпекя можчлуцмачллмх ноеъпянлмъпу. Поепух ачоучлп ≈ екя ядчепъз ъпчпщ номреъъумлчйщльк лчеклуимк у нмнчъпщ а яъймауз теъпиуе, мдлчим екя йублм лемюсмдукье. Ыпм аъе те ичи-пм иочъуаее... Еъйу ипм аудуп бепаеопьх ачоучлп ≈ нмдейупеъщ, ънчъуюм ъичтя! Нуъчпейщъиух дчо, аъе те, аейуичз аешщ, амп з йублм пчи, лчаеолм, луимждч у ле нмхкя, а бек очцлуфч кетдя номреъъумлчйщльк лчеклуимк у лчекльк яюухфех, уюм, нм кмекя ъиомклмкя клелув, соел оедщиу ле ъйчше. Ч амп ж-тч Пояъиулмаъичз йежим очцдейзеп пчиуе бяаъпаупейщлье лвчлъь, у, юмйее пмжм, кмтеп йежим лчцачпщ, ичимх уц лус, ъ нмцамйелуз ъичцчпщ, иочъуаее. Лчъбеп те бепаеопмжм ачоучлпч, ле лчдезъщ, аномбек, лч юйчжмдчолмъпщ, нмдъичтя: амо (а очъэуоупейщлмк доеалеояъъимк пмйимачлуу) дмйтел, ичи кулукяк, ъудепщ а пвощке. Лм ыпм, очцякеепъз, а мюоекелеллмк въпуфуех ноукупуалмк ъмфуяке, ле омъъухъимкя бепч. Ноедймтелльх кепмд лмъуп леъимйщим имлъеоачпуальх ъм аъес пмбеи цоелуз счочипео, лм у ънмъмюь ноемдмйелуз дчкъимх нчъъумлчолмъпу а уцймтелуу ж-ту Пояъиулмаъимх пмте лмауцлмх ле юйешяп: Бпм ичъчепъз ⌠ле пчиус■ деамбеи ≈ пм ус номпеъп мюьблм аьочтчепъз а ъчкмх ноукупуалмх рмоке у дмамйщлм очлм, лм ук анмъйедъпауу мп пмжм ле йежбе. Номюйекч телъимх нчъъумлчолмъпу януочепъз а руцумймжув ≈ мичцчаэуъщ ъ кйчделфек а нмдмйе, клмжм ле лчамвеэщ... Ыпч йуоубеъичз лмпч, аудукм, лчаезйч у ъйедявшуе амънмкулчлуз. Амп а еше ле ъпмйщ дчалек номэймк юьй нмоздми, нозкм-пчиу Цмймпмх аеи дйз нчъъумлчоуеа: А ъпчоме дмюоме аоекз, ичи лу ъпочллм, ылеожуз кмймдету укейч юмйщэе амцкмтлмъпех дйз аьсмдч. Очц пь пчимх юецякеф ≈ пчи амп пеюе ЮЧК, амп пеюе ъмомичжочдяъльх кмомц у амп пеюе нчйчпич. Жмъядчоъпам, ъчкм пмжм ле мъмцлчачз, яънеэлм мъамюмтдчйм ъеюз мп юмйщэех бчъпу нмпелфучйщльс нчъъумлчоуеа. Номъщюч ле няпчпщ ъ дуъъуделпчку! Дуъъуделпя лятлч ле Дуичз Ъпенщ, ч явплчз ияслз, юяпьйич амдиу, дач ъйяэчпейз у уййвцуз ъмюъпаеллмх цлчбукмъпу а юмощюе ъ лелчауъпльк ъпомек. Ночауйщлм нуъчй Еажелух Йяиул: ⌠Беймаеия дйз ъбчъпщз дмъпчпмблм ъийеомцч■! Ъйьсчй з ном нчочдмиъь деаубщех нчкзпу, лм ъехбчъ яюедуйъз аммбув. Пм, бпм юьйм смомэм √ цчнебчпйеймъщ, ч амп пм, бпм ЮЧК лчбчйу ъпомупщ еше а лчбчйе аеич ичпмотчле уц яжмймальс, номдмйтуйу а 1936-к ъпмйщ те юецяъймалье цыиу, дч у а 70-с укеллм млу ъмъпчайзйу юмйщэяв бчъпщ дмюйеъпльс ъпомупейех цлчкелупмх кчжуъпочйу √ яйепябуймъщ. Иъпчпу, и ъйябчв лчнмклв у пм, бпм цыиу а ъмаепъиуе аоекелч номуъсмдуйу уц аьюомэелльс уц явплмх ияслу а Дуияв Ъпенщ дуъъуделпма √ ят ъйуэимк аъеощец (ъ нмдчбу мдлмжм, ч пм у мюмус уц ъйяэчпейех) амъноулукчйм жмъядчоъпам ус ⌠уййвцуу ъмюъпаеллмх цлчбукмъпу а юмощюе ъ лелчауъпльк ъпомек■. Лм бпм ыпм з? Ж-тч Пояъиулмаъичз яте юмдом номъичичйч лч ъпенлмх имюьйуфе дчйщэе, лч ичтдмк эчжя аьъеичз аъе лмаье у лмаье √ бпм юь аь нмдякчйу? Луимждч ле дмжчдчепеъщ. Ъчкье лчъпмзшуе неойь! Ъпо. 63: З укев а аудя ле ъмцдчлуе лмаьс ябеюлуима у кепмдуи ноенмдчачлуз мпдейщльс ноедкепма. Ыпм дйз нчъъумлчоуеа ≈ ичи кеопамкя ноунчоиу. Млу ≈ пчичз няюйуич, импмочз моуелпуомачлч ле лч мюгек у ичбеъпам цлчлух, ч лч лмъупейз ыпус цлчлух, лч йудеоч а улпеййеипячйщлмх мюйчъпу, у еъйу ле аудуп йудеоч, пм у цлчлуз ужлмоуояеп. Мюгзълупе кле, пчи у ле ъдчаэекя цчбеп нм телъимх ймжуие: ⌠йудео а улпеййеипячйщлмх мюйчъпу■ у ⌠лмъупейщ цлчлух■ ъчкуку цлчлузку ъм аъек ус мюгекмк у имйубеъпамк мюйчдчеп уйу ичи?! Еъйу аъе те, леъкмпоз лу лч бпм мюйчдчеп, пм лч соелч, номъпупе, аъе ыпм лятлм, еъйу нчъъумлчоузк млу - ⌠ичи кеопамкя ноунчоиу■??? Лм ж-тч Пояъиулмаъичз, аудчпщ, нмдцчюьйч, бпм желух, мл √ нчочдмиъчк, ч ле юеъъкьъйуфе дояж у, ле домжляа, номдмйтчеп ъаму лемюяцдчллм-деоциуе кьъйеллье ыиънеоукелпь (ъпо. 64): Ноедъпчаук ъеюе кятъимх у телъиух имййеипуаь, дчдук ук нм лемюупчекмкя мъпомая у леъимйщим кеъзфеа лч ъпчлмайелуе мплмэелух. Цчпек ъочалук ≈ у яаудук, бпм а кятъимк имййеипуае амцлуийч иядч юмйее теъпичз уеочосубеъичз йеъплуфч. Ноу ыпмк аъе, иомке цчлукчвшежм ъчкяв лутлвв ъпянелщия, бяаъпаявп ъеюз дмъпчпмблм имкрмоплм. Пяп номъпм номъупъз фупчпч уц Ч. Юймич: ⌠Имждч нуэеп кятбулч √ мл ъкмпоуп лч Юмжч. Имждч нуэеп телшулч √ млч ъкмпоуп лч кятбуля■. Тчйщ, имлеблм, очъъпочуачпщ цчацзпьс кчъияйулмруйми, лм цоукье ноукеоь кятъимжм имййеипуач лч лемюупчекмк мъпомае йежим лчхпу а ъмаоекеллмх омъъухъимх чокуу уйу пвощке. Телъиух ачоучлп а пчимк очъийчде пмте ле Ю-ж аеъпщ ичичз очдмъпщ, лм япаеотдчпщ, бпм, дмняъпук, лч апмомх ълуця ъпянелу а пчимх кятъимх уеочосуу ⌠дмъпчпмблм имкрмоплм■ - иочхле, нозкм ъичтя, моужулчйщлчз у ыиъпочачжчлплчз пмбич цоелуз...

  И имлфя ъпчпщу нмдпаеотдчвпъз у дояжуе повуцкь; ълчбчйч м пмк, бпм ⌠нмыцуз √ аъз √ ецдч а лецлчекме■, ч цчпек ят, бпм нмыцуз дмйтлч юьпщ леклмжм жйянмачпч. Ля лчъбеп ⌠леклмжм■ я келз еъпщ мълмачпейщлье ъмклелуз (ъпо. 67):

  Нмсмте, з ъмбулзв япмнув... Ля, смпщ дмаедя ыпм юецлчдетлме дейм дм имлфч. Дмняъпук, йвду, мъмцлчвшуе лемюсмдукмъпщ укеллм пчимжм амънупчлуз депех, мюгедулуйуъщ у дчйу ылпяцучъпчк амцкмтлмъпщ нмйябупщ лемюсмдукме недчжмжубеъиме мюочцмачлуе. Дмняъпук, лчэйуъщ тейчвшуе ацзпщ лч ъеюз у ийчъълме ояимамдъпам. У дчте дмняъпук, бпм телъиуе эимйщлье имййеипуаь ноулзйу ыпя цчпев юец мъмюелльс ъичлдчйма. Смпз млч дйз лус боеачпч. Кчйщбуэиу, ъ очллежм депъпач мъмцлчвшуе ъеюз кчйелщиуку чипуальку кятбулчку, нмпзляпъз и лмаьк ябупейзк ъчку. Дмняъпук, кмз япмнубеъичз удез лемтудчллм ноулеъйч нймдь. Кятбуль, мюябеллье ле ноенмдчачпейщлуфчку недчжмжубеъиус улъпупяпма (яаь ≈ пе те пепиу!), ч нъусмймжчку, ноуэйу а эимйь у ъмюочйу амиояж ъеюз аъе пе уъимоиу нчъъумлчолмъпу, импмоье яте нмлеклмжя цчъаепуйуъщ. Бпм ъ луку дейчпщ дчйщэе? Ч ле цлчв! Упчи, ъюуйу кчймйеплус сяйужчлма - нмд ояимамдъпамк нмймамцоейьс мпкмомцима - а ючлдь, ч бпм дейчпщ дчйщэе ле цлчепе? Ле юедч, аьжйзлщпе а милм - кмтеп, нмъбчъпйуаупъз яаудепщ, ичи деъзпми юоупмжмймаьс цчюуачвп чокчпяомх пмжм, ипм нмичцчйъз ук йуфмк ⌠ле пчимх■ лчфумлчйщлмъпу. Неоерочцуояз Юяйжчимач, юьйу юь йвду, ч цчачоясч дйз лус цчаъеждч а Омъъуу лчхдепъз...

  Ля бпм, нмаезйм Кчиъукмк Ичйчэлуимаьк? Еъйу леп, пм номдмйтук бпелуе. Амп, лчноукео, мдул, ъядз нм аъекя, дачтдь ⌠ex nostris■ Ыйуыцео Амомлейщ-Дчфеауб алмъуп зълмъпщ а ъпчпще ⌠Эчлпчтуоявшее келщэулъпам. И нмлукчлув пчипуиу ⌠кчймжм лчомдч■. А цчийвбелуе дмъпчпмблмжм ъякюяолмжм у пеклмжм уцймтелуз мл нуэеп (ъпо.79):

  Юмйее пмжм. Лчк ичи келщэулъпая аьжмдль йвюье чифуу ыйупь, лчночайеллье лч ъмсочлелуе келщэулъпа. У укеллм нмыпмкя лчэ ⌠кчйьх лчомд■ дмйтел аьъпянчпщ цч нмйупубеъияв имооеиплмъпщ, нмддеотия очцлмжм омдч ⌠мпиймлелух■ у п.д. Еъпеъпаеллм, а ъамв нмйщця. Апмоьк нялипмк лчэех юйутчхэех номжочккь дмйтль ъпчпщ аьъпянйелуз мп укелу лмокчйщлмъпу. Ъйедяеп нмдбеоиуачпщ у чифелпуомачпщ, бпм лмокчйщль кь у пмйщим кь, ч аъе мъпчйщлье ≈ дежелеочпь. Ля, ч аъе мъпчйщлье ноуцлчиу дмкулуоявшежм келщэулъпач ъйедяеп цчамеачпщ. Амп у аъз пчипуич. Дехъпаупейщлм, имомпим у куйм. Амп пмйщим кмдч цчлукчпщъз нйчжучпмк √ пенеощ яте дамхльк √ у я ж-лч Ичйчэлуимач а пмк буъйе, аъе те ле анмйле нмсачйщлч. Нмцамйв ъеюе цчкепупщ, бпм лецлчлуе неоамуъпмблуич ле мъамюмтдчеп мп мюаулелуз а нйчжучпе. Ч ленймсм юьйм юь аъе те номбупчпщ √ амцкмтлм, ыпм лчаейм юь чапмоч лч леимпмоье мюмюшчвшуе очцкьэйелуз м пмк, бпм номуъсмдуп ъ йуфчку ежм лчфумлчйщлмъпу, дч у ле пмйщим ъ луку, а жмъядчоъпаелльс ъуъпекчс, ючцуоявшусъз лч нмдмюльс удемймжузс. Лм ыпм аедщ юядеп нмпмк, ч нмич эмя дмйтлм номдмйтчпщъз у лч чоеля аьсмдуп Жйею Ейуъееа ъ ⌠Цчкепичку мю Укнеоуу■. Амп ят имкя ле лятлм дмичцьачпщ, бпм йябэчз мюмомлч √ ыпм лчнчделуе. Ъочця лч ъпо. 95 мюлчоятуачек: Ъмаоекеллчз жякчлупчолчз лчяич ≈ ыпм ле юмйее бек кчъъмаме номуцамдъпам ⌠удемймжубеъиус имлъпояипма■, ъамежм омдч ноуийчдльс курма. Пчиук ъимлъпояуомачлльк курмк зайзвпъз у ъмаоекеллье ноедъпчайелуз мю Укнеоуу. А ъуъпеке йеам-йуюеочйщльс курмймжух Укнеоуз ≈ ыпм уцлчбчйщлме цйм; моядуе, ноу нмкмшу импмомжм мдул лчомд нмдбулзеп ъамех айчъпу, нмдчайзеп, ч улмждч у уъпоеюйзеп дояжуе лчомдь. Ъмцдчпейу Укнеоуу мдеотукь юецякльку удезку м куомамк жмънмдъпае, а теопая импмоьк ноулмъзпъз куййумль йвдех. Нмдмюлчз ъсекч аеъщкч у аеъщкч дчйеич мп оечйщлмъпу. (Ичтдьх кмтеп яюедупщъз а ыпмк, леноедацзпм мцлчимкуаэуъщ ъ рчипчку уц уъпмоуу Юоупчлъимх уйу Омъъухъимх укнеоух). У дехъпаупейщлм, уду пенеощ нуъчпщ кмлмжочруу, дмичцьачз ноепелфумцляв жмймъймалмъпщ у залме леаетеъпам мннмлелпч. Ч имждч цчимлбуэщ, мпночазп цч ъночаимх, бпм пь ле аеоюйвд √ пмждч млч яте ноужмдупъз. Аъе аедщ ймтщ у юоед, лм ичи жйчдим, ичи юмхим цчиоябелм. Ч дчйщэе √ няше, ⌠йежимъпщ а кьъйзс лемюьилмаеллчз■ у яте нмлеъйуъщ ⌠поудфчпщ пьъзб мдлус ияощеома■ амцаешчпщ м омтделуу лмамх руймъмруу уъпмоуу √ Энелжйео, Пмхлюу, Жякуйеа у Ейуъееа (ъпо. 97): Укнеоуу Кеъъучлъимх Удеу амцлуичвп ⌠ацоьаммюочцлм■, бчъпм нмд айузлуек мдлмжм счоуцкчпубеъимжм йудеоч у ам аоекз ъамежм очцаупуз оеэчвп мдля ъаеосцчдчбя ≈ очъномъпочлзвп леиуе лмаье дясмалье ноулфунь, мноедейзвшуе аеъщ ъпуйщ туцлу нмддчлльс пчимжм жмъядчоъпач. (Ыпу ноулфунь кмжяп ле мрмокйзпщъз ичи оейужумцлье ноеднуъчлуз, лм пек ле келее нмъйедмачпейщлме амнймшелуе ус а оечйщлмъпщ ноуамдуп и уцкелелув келпчйщлмъпу лчомдма, аийвбелльс а нмдмюляв Укнеоув. Лчноукео, лчнмйемлмаъичз Рочлфуз, алеэле мълмачллчз лч ъаепъиус ноулфунчс, а оечйщлмъпу юьйч нозкмх лчъйедлуфех кчъмлъимжм оеамйвфумллмжм кеъъучлуцкч 1789-1793 жж. У мппмжм буъпм ыимлмкубеъиуе, амеллье, жемнмйупубеъиуе ноубуль очъэуоелуз Лчнмйемлмаъимх укнеоуу мичцьачйуъщ апмоубльку, нм мплмэелув и кеъъучлъимх удее ≈ очъномъпочлелув ноулфунма ( ⌠Ыжчйупе, Рочпеолупе, Йуюеопе■ лч аъв Цекйв). Укнеоуу Кеъъучлъимх удеу рчипубеъиу аъеждч аедяп ⌠оейужумцлье амхль■, у дясмальх лчъпомх рчлчпуима, ъмъпчайзвшус цлчбупейщляв бчъпщ кеъъучлъиус чокух, ънмъмюъпаяеп юьъпоьк у нмбпу леаеомзпльк нмюедчк а лчбчйщльх неоумд ыиънчлъуу. (Пчи номуъсмдуйм ам аоекз амхл Чйеиъчлдоч Кчиедмлъимжм, у а лчбчйщльх неоумд чочюъимжм счйурчпч, у ноу Лчнмйемле, у а смде апмомх куомамх амхль). Амп ичи ъйчалм! У пмотеъпам дясч лчд нймпщв япаеодуй, у удехия м аъекуолмк цчжмамое, мнзпщ-пчиу кчъмлъимк, ядчблм апуъляй. Дчйеим нмхдеп ж-л Ейуъееа у ыпм бяаъпаяепъз уц ъйедявшежм нчъъчтч (ъпо. 101): Ъмаепъиме жмъядчоъпам (а рмоке ноуълмнчкзпльс ъмаепма очюмбус у ъмйдчпъиус деняпчпма) амцлуийм ам аоекз теъпмбчхэежм иоуцуъч Омъъухъимх укнеоуу, ъазцчллмжм ъ пзтеймх юмощюмх аляпоу лчфумлчйщлмжм юеъъмцлчпейщлмжм ояъъимжм лчомдч-укнеоумпамофч. (Мю ыпмк юядеп очъъичцчлм луте). Лмъупейзк лмамх, имккялуъпубеъимх, удеу ядчймъщ уънмйщцмачпщ ыпя нъусмймжубеъияв юмощюя у лчдмйжм ъдейчпщ ояъъиус ⌠даужчпейек■ дйз лмамх Кеъъучлъимх Укнеоуу. Мдлчим феллмъпщ ъмаепъимжм ыиънеоукелпч цчийвбчепъз а пмк, бпм мл мимлбчпейщлм дмичцчй: ояъъиук нъусмймжубеъиу бятдч ⌠кеъъучлъичз укнеоъимъпщ■. Ичи нуъчй А. А. Омцчлма: ⌠ыпм ле ⌠ядей Ояъу■. Еаоехъичз ыицчйщпуомачллмъпщ ⌠бпмю цекйв а Жоелчде иоеъпщзлчк мпдчпщ■ ле аьцачйч цч аъе 70 ъмаепъиус йеп луичимжм мпийуич а ояъъимх дяэе. Млч мичцчйчъщ ех жйяюмим номпуалч. Ля леп а ыпмх ъичцие нмоздич, смпщ пь нйчбщ, ч з аедщ очлщэе ноедяноетдчй! Ичи кулукяк дае ючълу еъпщ лч ыпя пекя я дедяэиу Иоьймач: ⌠Йеюедщ, очи у шяич■ у ⌠Иачопеп■. Я мдлмжм чапмоч ъюмолуич √ ояъъиух лчомд-юмжмлмъеф. Нм ж-ля те Ейуъееая ояъъиуе у оздмк ъ кеъъучлъпамк ле йетчйу, ыпм аъе цймимцлеллье еаоехъиуе эпябиу. Лм ыпм пчи, йуоубеъиме мпъпянйелуе. Амцаочшчзъщ те и пеиъпя, цчкебя, бпм жляълье кеъъучлъиуе еаоеу ояъъимжм Уачлч ле пмйщим а Уънчлув цчжлчйу, ⌠бпмю цекйв а Жочлчде иоеъпщзлчк мпдчпщ■. Млу ежм, юедмйчжя, нм аъекя ъаепя жмлзйу (аудукм, аъе лчдезйуъщ аьцачпщ мпийуи а дяэе, ле тейчйу цлчпщ, уомдь, ичи екя ыпч кеъъучлъичз удез номпуалч) √ пм а Аелжоув, пм а Бесмъймачиув, пм лч Ияюя, пм а Ъмкчйу (ноубек мдлмаоекеллм у ам аочтдеюляв Ъмкчйу Ырумнув), пм а Члжмйя, нмд имлеф а Чржчлуъпчл √ очцае аъе янмклуэщ?! Дм пмжм дмдякчйуъщ, уцаеожу, бпмюь ежм ояичку ъ ъчкуку ъмюмх юмомпщъз √ а Ежунпе у Ъуоуу. Ачк ыпм ле лчнмкулчеп ъпчоулльх члеидмп ном желеочйч, импмомкя ичимх-пм лчсчй а Делщ Ъмаепъимх Чокуу ле пмйщим аеъщ кялдуо мюйеачй, лм еше у а эпчль лчжчдуй, леп?

  Лм аеолекъз и леяазцмбичк. Амп у сйьляйу млу юяольк нмпмимк. Нмклупе, ноедяноетдчй з, бпм ле аьочюмпчйу а ⌠Ючъпумле■ едульх нмдсмд и ъамук иочълмимтук юочпщзк? Ля амп у дмичцчпейщъпам (Ъпо. 107):

  Мдлчим дчте ичлмлубеъиух ноукео, импмоьх бчъпм аьъпчайзвп ичи жйчалме дмичцчпейщъпам теъпмимъпу юеймжм беймаеич ≈ уъпоеюйелуе чкеоуичлъиус улдехфеа ≈ лу лч бек ле мълмачлльх кур. И лчбчйя мъамелуз юейьку Чкеоуиу улдехъиуе лчомдь ъпмзйу лч жочлу аькуочлуз. Дмъпчпмблм нмъкмпоепщ лч буъйеллмъпщ ус нйекел. ⌠Юейьх беймаеи■, ноудз лч лмаье цекйу, ноеиочпуй йвюукме ⌠лчфумлчйщлме цчлзпуе■ имоелльс тупейех ≈ оецлв дояж дояжч, дчй ук пеооупмоув дйз имкнчиплмжм номтуачлуз у дчте ⌠аеъщкч очцклмтуй■. Яфейейу юь ичиуе-луюядщ мпм уйу нмлич, лчъбупьачаэуе а лчбчйе XIX а. 400-800 беймаеи, а смде юеъимлебльс амхл ъ ъмъедзку? Ле дякчв. Ч пенеощ я лус леъимйщим оецеоачфух, цчлукчвшус бчъпщ эпчпма Мийчсмкч у Леюочъич. И пмкя те ук нмйчжчвпъз аъеамцкмтлье йщжмпь, ч юмофь цч нмйупимооеиплмъпщ у ⌠кяйщпуияйщпяолмъпщ■ нмъпмзллм нмдлукчвп эяк а чкеоуичлъимх ноеъъе, имждч нмйуфехъиуе ймазп мбеоедлмжм кчлщзич, ноулчдйетчшежм и ыпук ⌠аькуочвшук лчомдчк■. А смде улдехъиус амхл нмжуюйм мимйм даяс пьъзб беймаеи. Ноубек юмйщэулъпам уц лус юьйу мпиомаелльку ючлдупчку, аомде лчэус Ючъчеач-Жуйчеач. Дмъпчпмблм нмбупчпщ мнуъчлуз мюьбчеа уомиецма уйу жяомлма, ночипуимачаэус ъоеду аъежм номбежм еше у оупячйщльх ичллуючйуцк. Еъйу бпм у кмтлм нмъпчаупщ а ауля юьаэук имймлучйщльк укнеоузк, пм ыпм ледмъпчпмбляв теъпимъпщ а лчазцьачлуу нмимоелльк лчомдчк ыйекелпчольс лмок беймаебеъимжм мюшетупуз, ледмъпчпмбляв амйв и фуауйуцчпмоъпая. Уъпмоув улдехъиус амхл а Ъеаеолмх Чкеоуие, ъичтя беъплм, ж-л Ейуъееа цлчеп дчте сяте, летейу ж-л Жмлбчома у ъ ж-тмх Кчцмамх. Пмблее, ле цлчеп амаъе. Ле дмжчдьачепъз, ъаепмб кьъйу, бпм неоамюьплье ъмфуякь, юядябу аийвбель а юумфелмц имлиоеплмх пеооупмоуу, ъпчюуйщлм амъномуцамдзп пя буъйеллмъпщ, импмояв ънмъмюлч номимокупщ миоятчвшчз ъоедч. Ле аедчеп! Лм памоуп: цчкмбуйу-де нмдйьс булжчбжяима а ънефучйщлм амцаеделльс дйз ыпмжм ъйябчз ъмопуочс у юьйм ук шчъпще. У луипм ле яэей мюутелльк. У луипм уц мюутелльс ле яэей. Куйье кму, дмжмамоупеъщ ълчбчйч смпз юь кетдя ъмюмх; аъе те, ичи-луичи, мдлч мюймтич мюзцьачеп. Лм нм ружя ук, кьъйупейзк, лчэу леяазцмбиу. Ъкмпоуп ж-л Ейуъееа а пякчллме юядяшее у аешчеп аъянеоебщ имййеже (ъпо. 114-115): Юядяшее Омъъуу, ичи юь мю ыпмк ле кебпчймъщ клмжук, ле а ъмвце ъ уъйчкъиук куомк уйу Иупчек. Иупчх дйз лчъ ≈ еъпеъпаелльх аочж у нмъйе илуж Йщач Жякуйеач аозд йу а ыпмк кмтлм ъмклеачпщъз. Уъйчк те млпмймжубеъиу ле кмтеп ъпчпщ ъмвцлуимк Омъъуу. Кяъяйщкчле аъеждч юядяп амъноулукчпщ лчъ ичи неоедмамх мпозд ⌠фчйючлук■ ≈ ⌠иоеъпмлмъфеа■, ноунмкулчз лчк у клмжмаеимаме номпуамъпмзлуе ъ Пяофуех, у аъеамцкмтлье ичаичцъиуе амхль. Иомке пмжм, уъйчкъиук ъпочлчк ле ъамхъпаеллм ъмцдчачпщ Укнеоуу Цчимлч у Нмоздич. Едулъпаелльх ⌠даутупейщ■, нмдъпежуачвшух ус ыиънчлъув амале ≈ ыпм кяъяйщкчлъпам. Ч Кеъъучлъичз укнеоуз, ичи кь яте жмамоуйу, леамцкмтлч дйз лчъ. Ноу мъпчлмаие ыиънчлъуу лчбулчепъз юьъпоме аьомтделуе у цчжлуачлуе уъйчкъимжм жмъядчоъпач. Иомке пмжм, з ъиймлел ъмжйчъупщъз ъ клелуек И. Йеау-Ъпомъъч: ⌠Уъйчк ≈ оейужуз йчбяж■. Кяъяйщкчлъпам номлуиляпм бяаъпамк ъмфучйщлмжм кшелуз у нмыпмкя йежбе аъежм амъноулукчепъз ъмфучйщльку луцчку. Ноедъпчаупейу уъйчкъиус лчомдма, дчте имждч млу аьюуачвпъз ⌠лчаеос■ а укнеоъиус ъпочлчс, пчи у мъпчвпъз йвкнелчку у яжмймалуичку, лецчауъукм мп пмжм ъимйщим дележ ук ядчймъщ яиочъпщ. Юмйее уйу келее ълмълчз туцлщ яъпчлмауйчъщ пмйщим а пес уъйчкъиус жмъядчоъпачс, жде оейужуз зайзепъз пмйщим деимочпуальк мрмокйелуек дйз туцлу ъаепъимжм мюшеъпач. (А ичбеъпае уъийвбелуз кмтлм лчцачпщ йуэщ ъпочль Неоъудъимжм цчйуач: Ъчядмаъияв Чочаув уйу Мкчл. Лм ыпу ъпочль туаяп уъийвбупейщлм цч ъбеп номдчту лерпу, нмыпмкя ъпчюуйщлме ъмфучйщлме яъпомхъпам дйз лус келее ачтлм, бек а улдяъпоучйщльс жмъядчоъпачс; млу ле зайзвпъз укнеоузку; уъйчкъиуе ноулфунь а мюшеъпаеллмх у жмъядчоъпаеллмх туцлу яочалмаеэель ъуйщлмх кмлчосубеъимх айчъпщв.) А мъпчйщльс те ъйябчзс, имждч уъйчк ъпчлмаупъз жйчалмх можчлуцявшех ъуймх мюшеъпач, кь аудук ⌠Счмъ■ ≈ йуюм ъмаеоэеллм очцояэеллье ъпочль (Йуачл, Чйтуо), йуюм чжоеъъуалье цчомдьэу кеъъучлъпач, цчдьсчвшуеъз мп лушепь у тчтдь кшелуз мъпчйщлмкя куоя (Уочл, Нчиуъпчл, Йуауз). Мп мимлбчпейщлмжм иочсч ыпу ъпочль ънчъчеп пмйщим чокуз ичи едулъпаелльх ъуъпекммюочцявшух улъпупяп, ъмсочлзвшух смпщ ичиуе-пм нмлзпуз мю Уеочосуу. Амп пчи ацзй у нмаеоляй аъе лч 180 жочдяъма, ъ пмблмъпщв дм лчмюмомп. Пяп жйчалме ле пмокмцупщъз лч депчйзс, аомде пмжм, бпм фчйючлук √ пеокул ле чочюъиух, ч еаоехъиух. Аномбек, ъпмуп йу мюаулзпщ а лецлчлуу уаоупч беймаеич, ле ъйьсчаэежм мю Укнеоуу Цчимлч у Нмоздич Чочюъимжм Счйурчпч. Мл цчпм паеодм цлчеп, бпм аъе кяъяйщкчле йвкнель у яжмймалуиу, ч уъйчк √ оейужуз йчбяж у счмъч, ънчъчекьх йуэщ амелльку дуипчпяочку... Леп ночауйщлм жмамоуй Лецчимнчлльх √ ⌠ябупщъз, ябупщъз у ябупщъз■. Ч нмпмк ъдчачпщ ыицчкель. У нмич ле ъдчъп √ лу мдлмжм небчплмжм ъймач. Бпмю ле нмцмоуйъз. Ч пм аедщ ълмач ъкмомцуп, ичи лч ъпо. 108: Лчноукео, имомйщ Желоус VIII лчазцчй члжйубчлчк бятдьх, укнмопуомачлльх уц Жеокчлуу оермокчфумлльх номпеъпчлпуцк. Очалм ичи у бятдч члжймъчиъчк юьйч удез кмоъимх укнеоуу, пчите цчукъпамачллчз я пмждчэлус ⌠лчомдма кмоз■ ≈ нмопяжчйщфеа у уънчлфеа. Номпеъпчлпъичз ыпуич у ⌠юоекз юеймжм беймаеич■. У пм, у дояжме юьйм жйяюмим леноузплм члжйухъимкя лчомдя, мюмтчаэекя ъудепщ а нчюе, ияоупщ у лубежм ле дейчпщ. (Чосепун члжйубчлулч √ ле ⌠имймлуцчпмо а номюимамк эйеке■, амънепьх Иунйулжмк, ч пмйиулмаъиух Юуйщюм Юежжулъ ъ ежм пенймх, смомэм мюъпчайеллмх лмоимх.) Номбпеэщ пчиме у ле цлчеэщ: пм йу нйчичпщ, пм йу ъкезпщъз. Ля ле ъйьсчй чапмо ном члжйуичлъпам, цлчпщ ле цлчеп, бпм млм пчиме аммюше, у ичи млм юмомймъщ ъ ⌠оермокчфумлльк номпеъпчлпуцкмк■, лм смпщ лч ичопя-пм ъкмпоей? Уйу лч очюмбек ъпмйе я лежм пмйщим жймюяъ Ъчдмамжм имйщфч? Туаяшук лч мъпомае члжйубчлчк, мичцьачепъз, юьйч бятдч ⌠удез кмоъимх укнеоуу■. Нмпмкя, бпм кеэчйч ⌠ъудепщ а нчюе, ияоупщ у лубежм ле дейчпщ■. У укнеоув ъпомуйу лесмпз, у ⌠юоекз юеймжм беймаеич■ леъйу уц-нмд нчйиу. Ж-л Ейуъееа ыпм пмблм цлчеп. Мл аудей туамжм члжйубчлулч а ⌠ежм пенймх, смомэм мюъпчайеллмх лмоие■ у пмп юьй аьйупьх ⌠пмйиулмаъиух Юуйщюм Юежжулъ■, ъазпмх уъпулльх иоеъп, у аьнуйу аедщ аомде леклмжм.

  Ыпм яте дучжлмц. У нмпмкя ле ъпмуп ядуайзпщъз ленмлзплм ичи нмнчаэех а ъюмолуи ъпчпще Мйщжу Ейуъееамх (мдлмрчкуйуфч уйу, юедлзтич, омдъпаеллуфч; ле ноуаеду Ю-ж, телч; жмое-пм ичиме а ъекще) ⌠Курмймжуцчфуз уъпмоубеъиус дезпейех ынмсу укнеоуу■. Ъаепйехэух илзцщ Жоужмоух Нмпекиул-Пчаоубеъиух, ичи аьзълуймъщ, лч ъчкмк дейе ияйщпяольх жеомх курч. Пяп ле яючаупщ, лу дмючаупщ. Пмйщим мюлзпщ у нйчичпщ. Пм йу ыпм а дясе уцмюочтчвшус ъукамйубеъияв нйзъия номреъъмома уц реййулуеаъимжм ⌠У имочюйщ нйьаеп■, пм йу мбеоедлмх цчпзляаэухъз дяолмх омцьжоьэ. У ле жмамоупе кле, бпм юецякуе ле цчочцлм. Амп, лчноукео, а феймк очцяклчз у улпеоеълчз ъпчпщз Ачйелпулч Ыъиуцмач ⌠Ноуцочи укнеоуу■. У аъе аомде юь смомэм у ймжублм, лм а ъчкмк имлфе чапмо дчеп ⌠непясч■ а уъпеоубеъимк аьиоуие (ъпо. 149):

  Ъ ыпук ъазцчл яте янмкзляпьх имлпомйщ лчд ЪКУ, ялубпмтелуе яъймаух дйз амъномуцамдъпач пчи лчцьачекмх ⌠ояъъимх улпеййужелфуу■ (нм ъяпу дейч, чжелпма бятдьс фуауйуцчфух) ≈ пяп, ноетде аъежм, лятлч кчиъукчйщлчз мпиоьпмъпщ ъпочль а улпеййеипячйщльс мплмэелузс ъ цчнчдлмх фуауйуцчфуех. Ичи улпеоеълм, мичцьачепъз дйз кчиъукчйщлмх мпиоьпмъпу а улпеййеипячйщльс мплмэелузс ъ цчнчдлмх фуауйуцчфуех, лятлм ялубпмтчпщ ее чжелпма. У ле лятлм очцкелуачпщъз лч ичиуе-пм ⌠яъймауз дйз амъномуцамдъпач■, жмамоупе нозкм √ оецчпщ аъес, ипм аьэе ъчнмжч. Леъимйщим очц ыпм яте номюмачйу, у лч мноедейеллме аоекз оецяйщпчп юьй мюеънебел.

      Бчъпщ 1.     Лемюсмдукчз, лм цчпзляаэчзъз ноечкюяйч, уйу нзпщ лекфеа
  Бчъпщ 2a.   Ючъпумль номъзп мжлз
  Бчъпщ 2b.   Ючъпумль номъзп мжлз (номдмйтелуе)
  Бчъпщ 3.     Ыпм еъпщ ус нмъйедлух...
  Рчхй а рмокчпе WinWord 8.0,  zip-чосуа , 68 kb.

    Жйчалчз ъпочлуфч ЪЕКЕБЕИ    Лмамъпу 
   
   
  Hosted by uCoz