Жйчалчз ъпочлуфч ЪЕКЕБЕИ    Лмамъпу 
Чйеиъчлдо Йяоще  
Лч мюймкичс аейуимх Укнеоуу  
бчъпщ 3 
Бчъпщ 1.     Лемюсмдукчз, лм цчпзляаэчзъз ноечкюяйч, уйу нзпщ лекфеа
Бчъпщ 2a.   Ючъпумль номъзп мжлз
Бчъпщ 2b.   Ючъпумль номъзп мжлз (номдмйтелуе)
Бчъпщ 3.     Ыпм еъпщ ус нмъйедлух...
Рчхй а рмокчпе WinWord 8.0,  zip-чосуа , 68 kb.
 


3. Ыпм еъпщ ус нмъйедлух...
Оеэуа нмъпчаупщ лч ичопя ъмюъпаелляв туцлщ,
очцае кмжйу млу дякчпщ м туцлу дояжус?
Мпаеп юьй мбеаудльк.
П. Ийылъу
З лчдевъщ, бпм бупчпейщ яте мюочпуй алукчлуе лч номъпм ъпочллме, ч улмждч у нмбпу бпм дмъймалме ъманчделуе нмймтелух ж-лч Ичйчэлуимач ъ аьъичцьачлузку чапмома ⌠ючъпумлмаъимжм■ ъюмолуич. Леп, имлеблм, млу ле нояп юяомк, ле укелявп ъеюз рчэуъпчку. Ук номъпм ⌠цч Деотчая (укеллм пчи, ъ юмйщэмх юяиаь) мюудлм■. Нмпмкя у уънмйлзвп млу ийчъъуия лчфуцкч а чочлтуомаие Ичйчэлуимач пусмлщим пчи, ъичтек, нмд ъяодулия. Мнзпщ те у нуэяп млу, а мпйубуе мп Ичйчэлуимач, ле дйз мсймъч, ч дйз едулмкьэйеллуима ъоеду улпеййужелфуу. Ыпм нмпмк ыпя жлуймпя юядяп ялубпмтчпщ, ч нмич кмтлм юецюмзцлеллм нядоупщ ех кмцжу.

Бек у цчлукчепъз Лчпчйщз Уопелулч а цчийвбупейщлмх ъпчпще ъюмолуич нмд лчцачлуек ⌠У аебльх юмх! Нмимх лчк пмйщим ълупъз...■, уйу Юяоудчлма мъей а дехъпауу. Дм ыпмжм кмкелпч Укнеоуз очъъкчпоуачйчъщ ⌠Ючъпумлмк■ ичи лебпм лемюсмдукме дйз аьтуачлуз Омъъуу, пенеощ те дейчепъз нмньпич нмдаеъпу нмд аъе аьэеъичцчллме леиух руймъмръим-мюмюшчвшух ючцуъ. Ъ ъмюъпаелльку удезку у пяп ле жяъпм, нмыпмкя ус дйз азшех яюедупейщлмъпу нмдчвп ъочця а ауде чиъумк (ъпо. 190):

Жякчлуцк яаеоуй беймаеич а ежм ъчкмдмъпчпмблмъпу┘ Чюъмйвп юмйе ле лятел, уюм беймаеи лчэей чюъмйвп а ъчкмк ъеюе┘ ⌠Нмлутелуе нъусубеъимжм яомалз■ дмъпужляпм нмбпу нмаъекеъплм┘ А куое жякчлуцкч леп кеъпч почжубеъимкя ъмцлчлув┘ Жякчлуцк мъйчюйзеп┘ Мл леуцюетлм аедеп и очъъйчюйеллмкя ъмъпмзлув┘ и пмпчйщлмкя нмлутелув лчнозтеллмъпу у ылеожуу туцлу... пмйичеп а няъпмпя┘ Лч оейщъчс жякчлуцкч аеъейьх нмецд беймаебеъпач лч аъес нчочс аоьачепъз а фчоъпам аъемюшежм ъбчъпщз, ъьпмъпу, мюяпмъпу у юйчжмяъпомеллмъпу, ноеаочшчзъщ а кчэуля нм неоеочюмпие пмачома лчомдлмжм нмпоеюйелуз┘ Бяаъпам почжуцкч юецлчдетлм пеозепъз ичи леъмакеъпукме ъ удеех номжоеъъч, ч юец лежм очцачйуачепъз йвючз ияйщпяоч┘ Леп юмйщэе а куое аейуиус ияйщпяо, леп у ияйщпяоь ичи пчимамх. Ч еъпщ ≈ ыоцчф-ияйщпяоч, очцачйуаэчзъз лч мпдейщлье ыоцчф-ъяюияйщпяоь, и пмкя те луаейуомачллье едульк куомаьк номжоеъъмк┘ Мъамюмтделльх мп лчнозтелуз дмйжч у дясч куо ъпчй чоелмх очъняшеллмъпу лочама. Беймаебеъпам┘ юйчжмамйуп йуэщ ияйщпяое очцайеичпейщлмх улдяъпоуу┘ ⌠Юьпуе лчомдма у жмъядчоъпа мночадьачепъз пмйщим памоукмх уку ияйщпяомх■, ≈ япаеотдчй Ж.Редмпма. Бек мночадчпщ юьпуе ъмаоекеллмжм беймаебеъпач? Имкрмопмк ачпео-иймцепма? ⌠Ияйщпмк кчэуль у кчйелщимжм йублмжм ъбчъпщз■, нм аьочтелув пмжм те Редмпмач? Леп, лейщцз аъе-пчиу очцоеэчпщ дамеблуичк нуъчпщ ъпчпщу. Няъпщ ънеоач смпщ ийчъъуия нмбупчвп: ⌠Дояж кмх Чоичдух Луимйчеауб, ле жмамоу иочъуам■. Аеъщ ъкьъй ыпмжм цчпзляпмжм, пчапмймжубеъим-нйемлчцкеллмжм чюцчфч кмтлм неоедчпщ мдлук ноедймтелуек: ⌠Жякчлуцк √ ыпм нймсм, ч почжуцк √ ыпм смомэм■. Нмпмк дмйжм, ъ лчъуйщъпаелльк ноуайебелуек чапмоупепч Редмпмач, кяъмйупъз нмбекя жякчлуцк ыпм нймсм, ч амп ном луимкя ле аедмкьх почжуцк √ кмйбми. Ле тдупе, бпм ъупячфуз номзълупъз дчйщэе. Ачъ тдяп мбеоедлье, нймплм лчюупье чоеъпчлпчку, юмбиу (ъпо. 192-193): Аъе аьаеоляпм лчуцлчлия а ыпмк куое. Почжуцк ичи уъпми памобеъимжм чипч а ъчкмнмцлчлуу дчалм ъмэей ъ дуъпчлфуу, уюм фуауйуцчфуу мл ле лятел. Лчнозтелуе ичи амйеаме у ъмцудчпейщлме лчбчйм яъпянуйм кеъпм лчнозтелув юецамйуз у юеънмкмшлмх нчъъуалмъпу нчъяшежмъз лч йятчхие ъпчдч ≈ юеъъуйуе неоед фуауйуцчфуех, ялубпмтуаэех дяс памобеъпач, ъпчйм мълмальк ънмъмюмк ъяшеъпамачлуз беймаеич лепочжубеъимх ынмсу (леъкмпоз лч пм, бпм почжуцкч а уъпмоуу ле яючауймъщ, ыпч ынмсч аъе те пчимач: почжуцк ъмюьпухльх цдеъщ ле омтдчеп почжубеъимжм ъмцеофчлуз, мл ле аедеп и Чоуъпмпейеая ичпчоъуъя у ноепамоелув ъеюз а даутяшее лчбчйм ≈ уюм мл юеънймдел, памобеъпам цчкелелм цдеъщ номуцамдъпамк). Ъамюмдч у очюъпам, ъамюмдч у лчъуйуе йежим у лецчкеплм неоепеичвп дояж а дояжч, ъмцдчачз счмъ фуауйуцчфуу у ъйятч шедоьк ядмюоелуек дйз йвюмх декчжмжуу. Лчнозтелуе юеъъуйуз зобе аъежм номзайзепъз а укупчфуу номпуамдехъпауз кетдя ъамюмдмх дясч йублмъпу (дчалм ноеаочпуаэехъз а ъамв номпуамнмймтлмъпщ ≈ леъамюмдя кчпеоучйщлмжм имкрмопч у уоочфумлчйщлмх чипуалмъпу) у ъиоьпьк лчъуйуек жмъядчоъпаеллмжм номуцамдъпач туцлу, имлаехеоч кчъъмамжм мюеънебелуз, жде йвду ≈ пе те аулпуиу а юеънеоеюмхлм рялифумлуоявшех кчэуле (алеэле ыпм лчъуйуе ноулукчепъз цч буъпяв кмлепя декмиочпубеъиус ъамюмд ≈ аедщ ночач беймаеич ъазпм ъмюйвдчвпъз, нмйе ежм дезпейщлмъпу луипм ле мжочлубуачеп, ъятелм йуэщ ежм якмцоелуе, цчкиляпме лч ⌠кчйелщимк йублмк ъбчъпще■ у япуйупчоуцке ъмюъпаеллмжм ъяшеъпамачлуз). Леъкмпоз лч аъе йуюеочйщлм-декмиочпубеъиуе ъамюмдь (ч пмблее, укеллм юйчжмдчоз ук) омйщ жмъядчоъпач, п.е. ювомиочпубеъимжм чннчочпч лчъуйуз, ле пмйщим ле якчйзепъз а ъмаоекеллмк куое, лм ъм аоекелек млч юядеп очъпу. У омъп ыпмп юядеп нозкм номнмофумлчйел жужчлпъимкя омъпя буъйеллмъпу лчъейелуз цекйу. Ряпяомймжу номомбчп лчк ъимоьх декмжочрубеъиух иоуцуъ, цч импмоьк нмъйедявп у дояжуе иоуцуъь ≈ ъмфучйщльх, ыимлмкубеъиух, деруфуп кчпеоучйщльс оеъяоъма, номъпочлъпач у ъммпаепъпаеллм йвюау, и юйутлекя (смпз нмъйедлзз у пчи яте яоецчлч нмбпу дм ноедейч). Бек юядеп мюяъймайелч ноу пчиус мюъпмзпейщъпачс омйщ жмъядчоъпач? Едулъпаеллм амцкмтльк ≈ теъпиук очъноедейелуек у нмйуфехъимх рялифуех. Ежм фейщв юядеп аьтуачлуе, ч ъоедъпамк ≈ номуцамдъпаеллме очюъпам аъес ле цчлзпьс а ювомиочпубеъимк чннчочпе яночайелуз, цч импмоьк нмъйедяеп у яцчимлеллме дясмалме очюъпам (номшчхпе йуюеочйщлм-декмиочпубеъиуе ъамюмдь у ночач беймаеич). Оетук йупеочпяольс члпуяпмнух очцдейуп куо лч леъимйщим (2-3) пмпчйупчольс мюочцмачлух (укнеоух цйч), импмоье юядяп цчлукчпщъз ацчукльк ялубпмтелуек а юмощюе цч оеъяоъь (лм пмйщим кчпеоучйщлье ≈ ле йвдъиуе). Укнеоъиух япуйупчоуцк ≈ амп юядяшее беймаебеъпач, ацочшуачекме лч домттчс удемймжух аъемюшежм ъбчъпщз, имкрмопч у лемпгекйекьс ноча нмпоеюупейз. З ъмцлчпейщлм дчй ыпмп имэкчо фейуимк, юец мппмбух. Бпмюь лчжйздлм нмичцчпщ, ичи ⌠ъкеэчйуъщ а иябя имлу, йвду■. Мюгзълзв аъек улпеоеъявшукъз: бпм еъпщ почжуцк - ълмач ле очцгзълзепъз, мнзпщ ыпч кябупейщлчз уцаеъплмъпщ, лм аьзълзепъз, бпм у мл юьачеп смомэух у нймсмх. Цчпм нмлзплм, бпм фуауйуцчфуз у жякчлуцк ъяпщ мдлм у пм те, у нмпмкя - чпя ус! Декмиочпубеъиуе те ъамюмдь (нм Уопелулмх) √ ле бпм улме ичи уййвцуз, лчаезллчз ювомиочпубеъиук жмъядчоъпаелльк чннчочпмк, у нмпмкя ъамюмдч очалмъуйщлч очюъпая у лчъуйув. Ульку ъймачку, лчйубуе ъамюмд анозкяв аьцьачеп омъп кмжяшеъпач ыпмжм ъчкмжм жмъядчоъпач... еъйу ачк ядчймъщ цчкепупщ ймжубеъияв лупщ √ ъммюшупе, нмтчйяхъпч, кле, ч пм з а ыпмк кчопмюое яте нмдцчнйяпчй. Цчпек ъ члпоеъмйех аьпчъиуачепъз леъимйщим почбеллчз кмйщв, лм аъе еше ноуайеичпейщлчз дйз клмжус удез декмжочрубеъимжм иоуцуъч (жде пь, дедяэич Кчйщпяъ, чя?!), импмоьх √ имлеблм те! √ нм кьъйу чапмоч нмайебеп ъмиочшелуе ⌠йеюелъочяк■ у, ⌠ъммпаепъпаеллм, йвюау и юйутлекя■. Смпеймъщ юь пмйщим яцлчпщ: ъммпаепъпаеллм бекя? Ичи яазцчлч йвюмащ и юйутлекя ъ неоелчъейеллмъпщв, уцкеозепъз йу млч, ичи у нймплмъпщ лчъейелуз а беймаеичс лч иачдочпльх иуймкепо? Лм чапмо яте дчй╦им: аляпоеллекя ацмоя ж-ту Уопелулмх яте мпиоьймъщ ⌠яцчимлеллме дясмалме очюъпам (номшчхпе йуюеочйщлм-декмиочпубеъиуе ъамюмдь у ночач беймаеич)■. Аномбек, бежм мю ылпус ъамюмдчс тчйепщ, еъйу пмйщим бпм япаеотдчймъщ, бпм млу ъяжяюм руипуалье? Лм ле яънеа мнйчичпщ ъамюмдь, кьъйщ, нм-юймэулмкя мюмълмачллм, неоеъичиуачеп ичи лч лебпм ноедмноедейеллме, лч ⌠оетук йупеочпяольс члпуяпмнух■-укнеоух цйч. Аъе ъкеэчймъщ, аудчпщ, ле пмйщим а дмке Мюймлъиус.

Упчи, укнеоуз - ыпм нймсм. Ч бпм те смомэм? Тдупе мпаепч (ъпо. 194-195):

Ч оефенп ≈ почдуфумлльх: аеоляпщъз и уъпмичк┘ Пмйщим, очду Юмжч, ле лчдм неоежуюма мномшелуз у амцаочпч и ноуомдлмкя ъмъпмзлув. (┘) Удев уъпмич з цчийвбчв а пмк, бпмюь аеоляпщ куоя лчнозтеллмъпщ чипуалмжм памобеъпач, амцомдупщ кепчруцуия почжубеъимжм курч, лчночаупщ беймаебеъпам нм ъпеце почжубеъимжм ъмцеофчлуз. Уцайебщ уц леюьпуз, иядч ежм цчнозпчйу ичи лелятлме, почжубеъиме ъмцлчлуе. Алмащ ъпмйиляпщ дояж ъ дояжмк ацчукммнймдмпамозвшуе лчбчйч япаеотделуз-мпоуфчлуз. Ъмцдчпщ эуомиме нмйе очцлмъпу нмпелфучйма у номпуамъпмзлуз очцлмукелльс нмйвъма. Аьаеъпу беймаебеъпам уц ънзбиу юецяъуйщлмжм у юеъъкьъйеллмжм ъяшеъпамачлуз. Нмпмкя бпм ъкьъй беймаебеъимх уъпмоуу ле кмтеп цчийвбчпщъз а едулъпаеллмх удее песлубеъимжм номжоеъъч┘ уйу ≈ пмте едулъпаеллмх а ъамек омде ≈ неоънеипуае ъчкмяючвиуачлуз у ъчкмйвюмачлуз а йчаочс нмюедупейз Аъейеллмх. Дмйжм у кябупейщлм нмдякча, ноеднмйчжчеэщ, бпм аъе-пчиу нмлзй, бпм пеюе оеимкелдявп дейчпщ. У цчдчеэщъз амномъмк: ичи? Лм √ ъмклелуз номбщ! Я ж-ту Уопелулмх, очцякеепъз, жмпма пмбльх оефенп: Ноетде, бек нмюетдчпщ Аъейелляв, лятлм нмюедупщ ъеюз ≈ лелчъьплмжм цаеоз а ъчкмк ъеюе. Ъдейчпщ ыпм кмтлм, йуэщ амцомдуа аеопуичйщльх аеипмо лчнозтеллмъпу, амъъпчлмауа аьнчаэее цаелм а фенмбие почжедуз-оейужуз-ияйщпяоч-фуауйуцчфуз - ъчиочйщльх ыйекелп лемюсмдукм дмйтел ноуъяпъпамачпщ а лех ле пмйщим ичи ъазцявшух рчипмо, лм у ичи мноедейзвшух у мнймдмпамозвшух. Уц пмжм, бпм почжедуз юьпуз омтдчеп оейужумцлме ъмцлчлуе, кмтлм юьйм юь ймжублм ноеднмймтупщ у мюочплме ≈ бпм оейужумцлме куомбяаъпауе аеолеп беймаеич лч ъпецв почжубеъимжм ъмцеофчлуз юьпуз. У пм, у дояжме ≈ уъпмблуи аеоь. Ле а ъамв аъеъуйщлмъпщ (бпм зайзепъз ъукамймк аеоь жякчлуцкч), ч а ъаме ноедлчцлчбелуе у а ъамх аьъэух ъкьъй, ле ъамдукьх и ъкьъйя беймаеич-яъпомупейз имкрмопльс ачпео-иймцепма. Нмйщцязъщ мнзпщ те ъймачку Ж.Редмпмач, ⌠ноуцачлуе ≈ ыпм ле ъйчач, ч теопач, ле ноупзцчлуе, ч дмйж■. Жякчлуцк ≈ ъмаоекеллчз оейужуз мплмъупейщльс феллмъпех, удемймжуз ноупзцчлуз ≈ нм ъамех ъяпу юецлочаъпаел у йуэел аъзимжм цлчбелуз лочаъпаеллмжм чапмоупепч. А ъпчоье аоекелч ийвбеаьк ноулфунмк мплмэелух беймаеич ъ ъеюе нмдмюльк юьй ноулфун дмаеоуз, мнуочаэухъз лч ъмцлчлуе ъяшеъпамачлуз чюъмйвпльс феллмъпех, ergo, мълмачлльх лч удее чапмоупепч у дмюомамйщлмжм ъйятелуз ыпмкя чапмоупепя. Лмаехэее аоекз мдчоуйм ъмаоекеллмъпщ у лмаехэех чюъмйвплмх имлъпчлпмх ъазцу кетдя бйелчку беймаебеъимжм мъамюмтделлмжм мп йвюьс чапмоупепма ъммюшеъпач ≈ ноулфунмк ледмаеоуз ≈ им аъекя у им аъек. Почжедуз цчкелелч рчоъмк: qui pro quo лежляшукъз ъпеотлек аийулуймъщ а ъеодфеауля ъмаоекелльс ацчукммплмэелух. Номюйекч цчийвбчепъз а пмк, бпмюь амъъпчлмаупщ нмпеозлляв рмокя ъазцу, мълмачллмх лч ноулфуне чапмоупепч. Нмкукм ъчиочйщлмжм ыйекелпч ыпмжм ноулфунч (дмйтелъпаявшежм жйчаелъпамачпщ а уеочосуу чапмоупепма) ле нмъйедлзз омйщ цдеъщ ноулчдйетуп ыйекелпя цеклмжм, нмъвъпмомллежм чапмоупепч. Оейужумцлчз лочаъпаеллчз удез лчсмдуп ъаме еъпеъпаеллме номдмйтелуе а лочаъпаеллм-можчлуцявшех у аедяшех (анеоед) удее жмъядчоъпаеллмх айчъпу (⌠Аьъэчз нмыцуз у аьъэчз нмйупуич ъазцчль жйяюте кетдя ъмюмх, бек мюьилмаеллм дякчвп■ И. Йемлпщеа). Беймаеи ≈ аьъэух дясмальх чапмоупеп (Юмж) у йублмъпщ ≈ аьъэух жмъядчоъпаелльх чапмоупеп (Ночаупейщ) ≈ амп дач неоамъпенелльс аеопуичйщльс аеипмоч лчнозтеллмъпу, ноуамдзшуе беймаеич и нмлукчлув у мюоепелув ук ъмюъпаеллмх памобеъимх ъмцудчпейщлмх ъяшлмъпу, и мпиоьпув ук ъкьъйч ежм ъчкмюьпуз. Ля бпм т Аь пчи, ж-тч Уопелулч? Кь ъчкмюьплмжм ъймач тдчйу, ч Аь аъе пя те юмйщэеауфияв тачбия пзлепе: ⌠аеоляпщ, амцомдупщ, уцайебщ■, ч пчите - очъэуоупщ у яжйЯюупщ, яиоенупщ у лчночаупщ. Ъияблм, деаяэиу. Дчте лежляшухъз ъпеотелщ qui pro quo ъамук удумпуцкмк ле мтуайзеп ъймамюйядуз, ноуцачллмжм, нм удее, деимоуомачпщ нмдйулльх нмъпяйчп, номпуамъпмзшух ⌠юецлочаъпаеллмкя■ жякчлуцкя: ноулфун нмъвъпмомллежм чапмоупепч. Ч номше жмамоз, рвоеоч. Пчи юь ъочця у жмамоуйу; ч пм - ояимамдзшчз у лчночайзвшчз, лочаъпаеллм-можчлуцявшчз, аеопуичйщльх аеипмо лчнозтеллмъпу, ъчкмюьпуе ичиме-пм √ пядь ус аъес а ичбейщ. Ъичцчйу юь, ле кядоъпаяз йяичам √ аеопуичйщ айчъпу у аъе няпек. Пек юмйее, бпм дчйщэе пчи у жмамоупъз, у луичиус лчкеима лч укнеоуу цйч у ⌠оетукь йупеочпяольс члпуяпмнух■ (ъпо. 196-197): Лчбчйм амцомтделуз ≈ а ъуйщлмх жмъядчоъпаеллмх айчъпу у ее жйяюуллмк чапмоупепе. Пмйщим млч кмтеп уцкелупщ туцлеллье ноулфунь у нмаеоляпщ ус а ъпмомля улпелъуалмъпу ≈ ле едулуф, ле деъзпима йублмъпех, лм ≈ аъес у ичтдмжм, аъех кчъъь ам аъех ее мжомклмъпу, имълмх ленмамомпйуамъпу: у ленмдчпйуамх аочтдеюлмъпу им аъекя, бпм ле зайзепъз ев ъчкмв. Пмйщим имймъъя жмъядчоъпаеллмъпу нмд ъуйя нмдмюлчз цчдчбч ≈ яъпочлупщ жмънмдъпам цчяоздлмъпу у луаейуомачлльс феллмъпех жякчлуцкч у уцюетчпщ неоънеипуаь рчэуъпъимжм оетукч укнеоъимжм япуйупчоуцкч. Еъйу ят куоя ъятделм а юйутчхэек юядяшек ъпчпщ чоелмх номпуамъпмзлуз укнеоъиус чкюуфух, няъпщ ыпу укнеоуу юядяп ле ыиънчлъуалм-пмпчйупчолмжм мояыйймаъимжм (⌠1984■) пунч, ч укнеоузку ≈ нмйвъчку деотчалм-ияйщпяолмжм у нмйупубеъиу-ъчкмюьплмжм номпуамъпмзлуз. Нмйвъчку почжубеъимжм (ч цлчбуп у памобеъимжм) лчнозтелуз. Лм дйз ыпмжм Укнеоуз ъчкч дмйтлч ъпчпщ жмъядчоъпамк ъчкмдмъпчпмбльк, памобеъиук нм ъамех ъяпу у деотчалм-нмйупубеъимх имлфенфуу ≈ ъйедмачпейщлм, уцмюуйявшук очцлммюочцльку аеипмочку лчнозтеллмъпу. Мдул уц лус ≈ ъчиочйщльх ≈ юядеп мноедейзпщ аъе мъпчйщлье. Ъчк ноулфун ъуйщлмх жмъядчоъпаеллмх айчъпу нм ъяшеъпая зайзепъз зоиук ъчиочйуцмачлльк ноулфунмк, нмъпомелльк лч мълмае аеоь а ночаедлмъпщ у мъазшеллмъпщ ыпмх айчъпу. А уккчлелплмх те нймъимъпу жйчаелъпаявшук аеипмомк лчнозтеллмъпу Укнеоуу дмйтлм ъпчпщ памобеъиме ацчукм-у номпуамдехъпауе даяс лелчояэукьс ноулфунма: ъуйщлмх айчъпу у ъамюмдлмх йублмъпу. Ус мплмэелуз дояж ъ дояжмк ≈ ыпм уъпмблуи аеблмжм у леочцоеэукмжм почжубеъимжм юмоелуз, памобеъимжм ыиъпчцч у ъмцудчпейщлмжм дясч лчфуу у лчомдч. Млу луимждч ле яъпянзп дояж дояжя у луимждч ле ноудяп и ъмжйчэелув ≈ очцае пмйщим им аоекелльк неоекуоузк. Млу у ле дмйтль ноухпу и куоя у ъмжйчъув. Укнеоуз юядеп номпуамъпмзпщ ус ъулпеця у ъйузлув. Ее дмйж ≈ аеблм деотчпщ ус а ъмъпмзлуу неоеиоеъпщз, ле дмняъичпщ мъйчюйелуз у цчкуоелуз ус номпуамоебух, и импмоьк пчи ъпоекупъз ъмаоекеллчз жмъядчоъпаеллчз удемймжуз жякчлуцкч. Беймаебеъпам дмйтлм юмдоъпамачпщ, ч ле цчйежчпщ а дмйжяв, леномюядляв ънзбия, уц импмомх ежм аьаедяп (дч у аьаедяп йу?) йуэщ пмпчйщлье укнеоъиуе (⌠1984■) амхль нм очцдейелув куоч у ежм оеъяоъма. Номпуамъпмзпщ ыпмкя ≈ у еъпщ цчдчбч пмх Укнеоуу (омтделлмх дясмк почжедуу у ъчиочйщлмъпу), чнмймжуех импмомх зайзепъз ыпмп мбеои. Ля пяп яте нмэйу лчочюмпчллье ияъиу √ ном дмюомжм фчоз, импмоьх мп Юмжч у аъес очъъядуп, у юядеп ле жлуймх жякчлуцк, у ле услух укнеоъиух рчэуцк, ч уъимллм-омъъухъиух поепух няпщ, импмоьх лч неоаьх ацжйзд √ лу юмжя ъаебич, лу беопя имбеожч, ч лч ночипуие ъпочэлее здеолмх амхль, уюм дмъпужчеп пес те нмъйедъпаух ноу кулукчйщльс цчпочпчс. Уюм, ичи лу ньпчхъз ноеаочпупщ укнеоув а нмйвъ ⌠деотчалм-ияйщпяолмжм у нмйупубеъиу-ъчкмюьплмжм номпуамъпмзлуз■, чл ичи аъеждч нмйябчепъз мбеоедлмх ⌠ыиънчлъуалм-пмпчйупчольх■ кмлъпо, у почжуцкч дмйжмтдчллмжм √ лекеозлм! Ч аедщ смпейу ичи йябэе... У еъйу имкя почжуцкч ле сачпуп, пм юядеп аедщ еше у ⌠памобеъиме ацчукм- у номпуамдехъпауе даяс лелчояэукьс ноулфунма: ъуйщлмх айчъпу у ъамюмдлмх йублмъпу■ ъ Укнеоуех а ичбеъпае чоюупоч. Ыпчиух лмаьх ачоучлп юмеа юец ночауй. Лм аъе ыпм кеоилеп лч рмле даяс нмъйедлус ъпоми чюцчфч, а импмоьс мюшее чапмоъиме имълмзцьбуе у цчпякчлеллмъпщ кьэйелуз нм-роехдуъпъиу аьдчвп лч-жмоч пшчпейщлм ъиоьачекме: ⌠омтделлчз дясмк почжедуу у ъчиочйщлмъпу■ Укнеоуз юядеп номпуамъпмзпщ юмдоъпамачлув беймаебеъпач у аеъпу пмпчйщлье ⌠амхль нм очцдейелув куоч у ежм оеъяоъма■. Ч дйз пмжм, бпмюь очцаезпщ нмъйедлуе ъмклелуз лч ъех ъбеп, бупчхпе цчийвбупейщльх нчъъчт ж-ту Уопелулмх (ъпо. 200): Ноулеъелуе теопаь лч чйпчощ мночадчллмжм (п.е. ле юеъъкьъйеллм-очъпупейщлмжм) ъяшеъпамачлуз, лч чйпчощ юядяшежм, ноуъпчйщлм ъкмпозшежм а лчъпмзшее, ≈ пчима уъпулльх ъкьъй Укнеоуу у ее ъукамй. Бежм ъпмуп ъамюмдч ъмаоекеллмъпу, ле яочалмаеэеллчз лубек, ≈ ъамюмдч юеъъуйуз, ъамюмдч нмжчъчвшех ъаебу, ъамюмдч аьюмоч Юяоудчлмач мъйч, импмоьх нчй жмймдлмх ъкеопщв кетдя даякз чннепупльку ъазцичку ъелч, ле цлчз ъ ичимх уц лус лчбчпщ? У бпм те пчиме ъамюмдч нм ъочалелув ъм Ъкьъймк, мюоепчекьк а Ъйятелуу, а мжочлубелуу ъамежм аляпоеллежм мъйч аеомх а аьъэяв фейщ у феллмъпщ ъяшеъпамачлуз? З япаеотдчв, бпм ъамюмдч ≈ ыпм ле чюъмйвплчз феллмъпщ, млч мплмъупейщлч пчи те, ичи у йвючз дояжчз ъмаоекеллчз жякчлуцуомачллчз феллмъпщ. Чюъмйвплч пмйщим ъамюмдч дясч, ъамюмдч памоелуз, омтдчекчз почжедуех юьпуз у ъмцлчлуек ыпмх почжедуу а беймаеие, ноулукчвшек ее у юомъчвшек ех аьцма. Юец ыпмжм ъмцлчлуз беймаеи ≈ лубпм, номъпм ъняъпуаэчзъз ъ деоеач кчопьэич, деймаупм лчйчтуачвшчз кчъъмаьх ъюмо ючлчлма у номкьэйелляв дмюьбя беоазбима у тябима ъ миоеъпльс йеъма у йяжма. Пм ъчкме Юяоудчлмам туамплме, мбляаэееъз мп ъамех цчдякбуамх леоеэупейщлмъпу у тчдлм номпзляаэее аъе бепьое йчниу им аъек ъочця ъазцичк ъелч, а оецяйщпчпе бежм леочцяклчз ъимпулич, нмпеозаэчз очалмаеъуе, юясляйчъщ юовсмк м цекйв, ч аъимомъпу у якеойч мп мютмоъпач у леъачоелуз тейядич. Quod erat demonstrandum! Ъамюмдч √ лубпм, теопач √ аъ╦! Аномбек, пчи те аеолм юядеп у ⌠аъе■. Ч очц юядеп Ъйятелуе у аьъэчз ъаеосфеллчз фейщ, пм юядеп, у ⌠почжедуз юьпуз■, ч дйз лчуюмйее поеюмачпейщльс у ъмцлчпейщльс теопа - ъамюмдч дясч. Луичиус юмйщэе кяи аьюмоч, луичимжм уцдеачпейщъпач лчд Юяоудчлмаьк мъймк √ йуэуа ⌠леочцякляв ъимпулия■ ълчбчйч нушу, ч нмпмк, ноу ъйябче, у ⌠йчнми■, мюеънебук ех ⌠ъамюмдя памоелуз, омтдчекяв почжедуех юьпуз■; у луипм ноу ыпмк ле цчдчепъз номъпехэук амномъмк: ичимжм памоелуз кмтлм мтудчпщ мп ъяшеъпач (уйу ъмфуякч), уцлчбчйщлм луцаеделлмжм лч яомаелщ ъимпуль?
***

Лч ыпмк юь у цчимлбупщ.

Аъе кь √ йвду ацомъйье, лчдм лчдезпщъз, лежйянье, у а moralite ле лятдчекъз.

Дмючайв пмйщим дйз мсмплуима (импмоье лчаеолзич лчхдяпъз!) яноеиляпщ келз а ⌠пелделфумцлмъпу■, ⌠лчжлепчлуу ыкмфух■, ленмлукчлуу ⌠ъпоекйелуз Омъъуу и мъкьъйелув у амцомтделув■, ч ле пм дчте у а еолубеъпае -

Номпоупе жйчцч, жмънмдч!

Ъманчделуз √ ле пмйщим ъкьъймаье, лм яте у пеиъпячйщлье кетдя мпиомаелльку лемлчфуъпчку, аомде Ичйчэлуимач, у, ичцчймъщ юь, юецмюудлм кядоъпаявшуку улпеййеипячйчку, аомде чапмома ⌠Ючъпумлч■, яте ле якешчвпъз а очкичс ⌠ъйябчхльс ъманчделух■.

Ыпм яте дчте ле пелделфуз.

Ыпм - дучжлмц.

Ноубек юмйецлщ цчняшелч дм иоупубеъимх рчць, у еъйу ъехбчъ те ле ноуюежляпщ и улпелъуалмх пеочнуу, дейм кмтеп цчаеоэупщъз жймючйщльк суояожубеъиук акеэчпейщъпамк.

Нмпмкя бпм руйщкь, ълзпье нм ыпмкя ъфелчоув, беймаебеъпам ъкмпоейм лч номпзтелуу аъежм СС аеич, ч, цлчбуп, √ ле ъпочэль, ч мбелщ-мбелщ ъпочэль (у мнчъль!) лмаье имълмзцьблм-лчазцбуаье у ноепелфумцлм-юецжочкмплье нмньпиу цчжлчпщ Омъъув а нчсляшух иомащв, нмомсмк у пйелуек иулмцчй.

Ийуияэу, ичи ук у нмймтелм, клзп ъеюз нчъпьозку ъпчдч, импмоьс ле имълепъз нйчкз юупаь.

Цлчбуп, лчк √ аъек! - а мбеоедлмх очц ноедъпмуп дчпщ мпаеп √ ъпчдм йу кь...
 
 Бчъпщ 1.     Лемюсмдукчз, лм цчпзляаэчзъз ноечкюяйч, уйу нзпщ лекфеа
Бчъпщ 2a.   Ючъпумль номъзп мжлз
Бчъпщ 2b.   Ючъпумль номъзп мжлз (номдмйтелуе)
Бчъпщ 3.     Ыпм еъпщ ус нмъйедлух...
Рчхй а рмокчпе WinWord 8.0,  zip-чосуа , 68 kb.

  Жйчалчз ъпочлуфч ЪЕКЕБЕИ    Лмамъпу 
 
Hosted by uCoz